Jesteś tutaj: Aktualności » Artykuł na temat zebrań we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Artykuł na temat zebrań we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Opublikowano: 14-03-2017 | Aktualności

Miło mi poinformować o opublikowaniu w dniu 07.03.2017 roku w dodatku DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ artykułu w sprawie zebrań we wspólnotach mieszkaniowych o treści:

Zwoływanie zebrań należy do obowiązku zarządu lub zarządcy, któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali (UoWL). Zawiadomienie o zebraniu każdy z właścicieli musi otrzymać na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem planowanego zebrania (dobrze widziane jest przypomnienie właścicielom
o zebraniu wywieszając dodatkowo zawiadomienia na tablicy ogłoszeń co najmniej na trzy dni przez zebraniem).

W zawiadomieniu należy podać porządek zebrania, miejsce, godzinę, dzień oraz projekty uchwał.

Nieskuteczne powiadomienie współwłaścicieli o terminie zebrania wspólnoty może być podstawą do zaskarżenia i uchylenia uchwały, jeśli to uchybienie miało wpływ na treść uchwały. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu, a powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie
6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu lub po otrzymaniu powiadomienia o indywidualnym zbieraniu głosów przez zarząd.

W związku z powyższym do celów dowodowych zwołanie, jak i przeprowadzenie samego zebrania musi być wykonane prawidłowo. Z zebrania powinien być sporządzony protokół.

Wyróżniamy dwa rodzaje zebrań we wspólnocie mieszkaniowej:

  1. Zebranie coroczne – organizowane przy dużych wspólnotach co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, w celu uchwalenia planu gospodarczego, sprawozdania zarządu, udzielenia absolutorium dla zarządu oraz podjęcie innych uchwał ujętych lub zgłoszonych na zebraniu do porządku obrad.

Zebranie zwoływane jest przez zarząd bądź zarządcę, któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ust. 1 UoW L lub właściciel lokalu w przypadku gdy takie zebranie nie zostało zwołane w ustawowym terminie.

  1. Zebranie tzw. nadzwyczajne – organizowane w każdej chwili.

Zebranie zwoływane jest przez zarząd bądź zarządcę, któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ust. 1 UoWL lub na wniosek właścicieli dysponujących co najmniej 1/10 udziałów. Zebranie takie ma obowiązek zwołać zarząd lub zarządca, którym nie przysługuje prawo odrzucenia wnioski. Wniosek musi zawierać:

  • porządek zebrania,
  • miejsce,
  • godzinę,
  • projekt uchwały oraz dzień planowanego spotkania (uwzględniając termin ustawowy na dostarczenie zawiadomień dla wszystkich współwłaścicieli).

Na zebranie możemy wysłać swojego pełnomocnika, który będzie głosował w naszym imieniu. Takiej osobie musimy przekazać uzupełnione i podpisane pełnomocnictwo szczegółowe.