Jesteś tutaj: Oferta » Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Obsługa Administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizowanie wykazu lokali, właścicieli lokali oraz najemców lokali wraz z naliczaniem zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z przyjętą uchwałą.
 • Przygotowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Stały kontakt z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, właścicielami i użytkownikami.
 • Negocjowanie, zawieranie, wprowadzanie zmian i rozwiązywanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty umów na stałe dostawy mediów, w tym:
  • woda i ścieki,
  • energia elektryczna,
  • gaz,
  • energia cieplna,
 • utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości oraz innych umów zawartych lub niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości (pogotowie dźwigowe, obsługa domofonów, pogotowie 24 h itp.)
 • obsługa zawartych umów oraz kontrola ich realizacji.
 • Negocjowanie, zawieranie, kontynuowanie, wprowadzanie zmian rozwiązywanie umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości, urządzeń małej architektury oraz OC Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Kontrola nad dbałością o utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji.
 • Wyszukiwaniu firm świadczących usługi, negocjacje ceny oraz weryfikacja warunków umowy.
 • Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej wobec organów administracji państwowej i samorządowej, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji – w przedmiocie umowy.
 • Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w stosunkach pomiędzy Współwłaścicielami.
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw związanych z zarządzaniem/ administrowaniem nieruchomością.
 • Dostarczenie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat, rozliczeń mediów, powiadomień o opłatach, wypełnianie wniosków o dodatek mieszkaniowy itp.
 • Sporządzanie sprawozdań GUS.
 • Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania.

Obsługa księgowo – finansowa

 • Prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
 • Prowadzenie odpowiedniej księgowości dla budynków w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty odpowiednich deklaracji dla Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.
 • Bieżące księgowanie i rozliczanie opłat mieszkańców z tytułu zaliczek za media.
 • Dokonywanie rozliczeń poprzez indywidualny rachunek bankowy Wspólnoty.
 • Sporządzanie wymiarów opłat na fundusz bieżący i fundusz remontowy dla właścicieli.
 • Sporządzanie i udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przygotowywanie indywidualnych rozliczeń właścicieli lokali.
 • Sporządzanie rozliczeń zużycia mediów w części wspólnej nieruchomości oraz dostarczanych do lokali mieszkalnych.
 • Uzgadnianie salda z kontrahentami i właścicielami.
 • Przygotowywanie i analiza planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Naliczanie i windykacja pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej na rzecz Wspólnoty.
 • Przechowywanie, archiwizacja i kasacja dokumentacji księgowej.

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót remontowych i modernizacyjnych.
 • Zlecanie i nadzór okresowych kontroli technicznych budynków i urządzeń.
 • Zlecanie i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Wykonanie i dopilnowanie wszelkich spraw dotyczących uzgodnień, projektów i wykonawców procesu inwestycyjnego w tym.: przekazanie terenu, sporządzanie protokołów, przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych.
 • Przygotowywanie planów remontowych oraz kosztów z tym związanych.
 • Przeprowadzanie przetargów, zbierania ofert, wykonywanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót.

Obsługa prawna

 • Mieszkaniowej, Regulamin rozliczeń mediów, protokoły zdawczo-odbiorcze).
 • Opracowywanie zawieranych umów, aneksów, porozumień.
 • Nadzór nad terminowością wpłat oraz informowanie właścicieli lokali w przypadkach zwłoki w ich wnoszeniu.
 • Sporządzanie pism procesowych o nakaz zapłaty oraz reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami i organami egzekucyjnymi (po podjęciu dodatkowej uchwały określającej warunki reprezentacji).
 • Prowadzenie windykacji w postępowaniu upominawczym w przypadku braku wpłat przez właścicieli lokali.
 • Obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej – doradztwo Radcy Prawnego.